Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused Atelier International de Maquillage koolitusettevõttes edaspidi ATELIER Meigikool.
Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab ATELIER Meigikool koolituskeskuse täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra. ATELIER Meigikool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning ATELIER Meigikooli õppekorralduse alustest.

ATELIER Meigikool PÕHIVÄÄRTUS: väiksed koolitusgrupid, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.
1.1. Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest.
1.2. Õppekavade sisu hinnatakse ja uuendatakse regulaarselt lähtuvalt antud tagasisidele, koolitajate ettepanekutele ja valdkonna viimastest arengutest.
1.3. Koolituste ja kursuste õppekavad vastavad Täiendkoolituse standardi §2 sätestatud tingimustele.
1.4. Õppekavas sätestatakse järgmised andmed: 1) õppekava nimetus; 2) õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97 (International Standard Classification of Education, UNESCO; 1997); 3) õpiväljundid; 4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö osakaal; 6) õppe sisu; 7) õppekeskkonna kirjeldus;8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; 9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid; 10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine.
2.1. Koolitajad peavad omama erialast haridust. Tegutsema aktiivselt õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.
2.2. ATELIER Meigikooli koolitajad on kohustatud end täiendama, osaledes ise koolitustel, tutvudes valdkonna uuemate arengute ja teoreetiliste materjalidega ning kasutama saadud teadmisi koolituste regulaarseks uuendamiseks.
2.3. Koolitaja(d) on nimetatud ja koolitajate kvalifikatsiooni, õpi – ja töökogemustega on võimalik tutvuda kooli veebilehel www.makeupatelier.ee/meigikool
2.4. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.
3.1. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
3.2. Maksimaalne koolitusgrupi (koolitus koos praktlise osaga) liikmete arv on 10 liiget.
3.4. Koolituskeskuse ees on tasuta parkimine
3.5. Õppetöö toimub ATELIER stuudios, mis asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, II korrusel, spetsiallselt meigikoolitusteks kohandatud meigistuudios.
3.6. Kool tagab õppetööks vajalikud tooted. Kasutame oma koolitustel professionaalse meigisarja Make-Up Atelier Paris tooteid.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.
4.1. Koolituse/kursuse kestel koguvad koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse/kursuse korralduses, tagamaks igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
4.2. Iga koolituse/kursuse lõpul antakse osalejale võimalus täita tagasisideleht, kus on võimalus anda hinnang koolituse/kursuse sisule, koolitaja (te)le ja koolituse/kursuse korraldusele ning teha ettepanekuid koolituse/kurususe paremaks muutmiseks. Tagasisidelehe täitmine ei ole kohustuslik.
4.3. Tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimise abil on tagatud pidev koolitatava ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine.