1. Üldsätted
1.1 OÜ ATELIER Meigikool 11524255 poolt asutatud koolitusasutuse nimi on ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE (edaspidi kool). Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade nr 170957.
1.2 Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.3 Kool korraldab erialaõpet ja täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitusi iluteeninduse valdkonnas.
1.3.1. Erialaõpe- jumestuskunstniku baaskursus (Beauty Modul, Tase 1) ja jumestusõpe edasijõudnutele (Art Modul, Tase 2)
1.3.2. Tööalane täiendkoolitus-professionaalsetele jumestajatele ja grimeerijatele suunatud intensiivsed lühiajalised täiendkoolitused.
1.4 Koolitused ja kurused toimuvad koolituskalendris ja kooli veebilehel kajastatud ajakava alusel. Koolituste ja kursuste pikkuse arvestamisealuseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.5 Õppetöö toimub ATELIER stuudios aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu ning teistes õppetööks sobivates renditavates ruumides.
1.6 Erialaõppe kursustel ja professionaalidele suunatud koolitustel peavad õpilastel olema isiklikud töövahendid (palett, spaatel, pintslid, svammid). Tooted tagab kool. Õppetöö toimub professionaalse meigisarja Make-Up Atelier Paris toodetega.
1.7 Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Grupid on väikesearvulised, nii on võimalik maksimaalne individuaalne lähenemine ja suurem tähelepanu igale õpilasele. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.8 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.
1.9 Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.makeupatelier.ee/meigikool.
1.10 Õppetöö toimub eesti keeles. Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.

2. Koolitusele registreerumine
2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.makeupatelier.ee/meigikool), e-posti teel eesti@makeupatelier.ee või telefoni teel +372 5553 0884). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
2.2 Infot koolituse kohta saab eesti@makeupatelier.ee ja telefonilt tel +372 555 30884

3.Koolitusest loobumine, ümberregistreerimine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine
3.1 Kui Teil ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolituse korraldajat e-posti teel: eesti@makeupatelier.ee
3.2 Koolituse või kursuse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppemaks tagasi 100%.
3.3 Ümber registreerumine on lubatud eraldi kokkuleppe alusel. Kool jätab endale õiguse teha lõplik otsus õpilase ümber registreerimise kohta teisele koolitusele, arvestades vabade kohtade olemasolust ja lähtudes koolituse iseloomust ja spetsiifikast ning ümber registreerumine saab toimuda vaid käesolevasse õppeaastasse planeeritud koolitustele.
3.4 Koolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata, kuni koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest e-posti teel.

4. Õppemaks, selle tasumine, tagastamine, tingimused ja kord/
4.1 Koolituste eest tasumine toimub arvete põhjal, arved vormistab ja väljastab ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE (ATELIER Meigikool OÜ; reg. nr 11399092) e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Maksta on võimalik pangaülekandega vastavalt esitatud arvele, erandkorras sularahas.
4.2 Õigus tasulise koolituse või kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud 100% õppemaksu.
4.3 Kui õppemaks jäetakse tasumata enne ettenähtud tähtaega, annuleeritakse koht ning registreerija ei ole lubatud koolitusele või kursusele.

4.4 Tööalase täiendkoolituste puhul:
4.4.1. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 10 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppemaksust.
4.4.2. Koolitusest loobumise teatamisel 4-9 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% õppemaksust.
4.4.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 3 päeva enne koolituse toimumise algust, õppemaksu ei tagastata.
4.5. Erialaõppe puhul:
4.5.1. Kooli ja õpilase vahel sõlmitakse leping.
4.5.2.Pärast registreerimise avaldust tasub õpilane koolile ühe (1) nädala jooksul garantiisumma. Baaskursuse (tase1) garantiisumma 100€ ja edasijõudute (tase 2) garantiisumma 200€ kursusele koha broneerimiseks, mis tasaarveldatakse õppemaksuga.
4.5.3. Garantiisumma tagastatakse, kui õpilane teatab kirjalikult hiljemalt viis nädalat enne õppetöö algust õpingutest loobumisest. Ühelgi muul juhul garantiisumma ei kuulu tagastamisele.
4.5.4. Õppemaks peab olema täielikult tasutud vähemalt 4 nädalat enne kursuse algust.
4.5.5. Õppemaksu saab tasuda osamaksetena, kuid seda tingimusel, et enne kursuse algust on õppemaks tasutud 100% ulatuses.
4.6 Koolituse või kursuse katkestamisel õppemaksu ei tagastata.
4.7 Kool ei tagasta tasutud õppemaksu koolitusele või kursusele tulemata jätmisel.
5.Koolitatava õigused ja kohustused
5.1 Enne koolitusele või kursusele õppima asumist tutvuda kooli õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta.
5.2 Täitma kooli poolt kehtestatud sisekorra eeskirju.
5.3 Käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele. Häiriv või kaasõpilasi segava käitumise ei ole lubatud.
5.4 Hoidma heaperemehelikult õppevahendeid ja kooli vara. Kui õpilane rikub või kahjustab koolivara, peab õpilane vastutama selle eest ja korvama kahju.
5.6 Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada koolitustel ja kursustel videokaameraid või muid helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolist väljastatud materjale. Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid.
5.7 Õpilased peavad pidama kinni ettenähtud töögraafikust, algusaegadest ja ka lõpetama oma tööd ettenähtud ajaks. Õppetöö algab ettevalmistusest ja lõppeb asjade korrastamisega jättes stuudio heasse korda.
5.8 Koolituse/kursuse lõpetanu saab koolituse/kursuse läbimise kohta Atelier International de Maquillage tõendi või tunnistuse. Tõend väljastatakse juhul, kui koolitus/kursuse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õpilane ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse/kursuse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õpilane saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
5.9 Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Pärnu maakohtus.